Кафедра процесів і апаратів
харчових виробництв

Професори кафедри

Професори кафедри

Бодров Віктор Семенович

Народився 10 серпня 1939 р. в м. Павловськ Воронежської області (Росія).

Механічний факультет Київського технологічного інституту  харчової промисловості (КТІХП), закінчив у 1967р., отримав диплом інженера–механіка харчових виробництв.

У 1973 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Оптимизация процесса брагоректификации на двухпоточном аппарате и аппарате системы  КТИПП» м. Київ, КТІХП.

У 2010 р. рішенням Вченої Ради НУХТ було присвоєно наукове звання професора НУХТ.

Нагороджений медалями «В пам’ять 1500–летия Киева» (1983 р.) та «Ветеран труда» (1989 р.).

Напрям наукової діяльності: дослідження кінетичних залежностей процесів сушіння та закономірностей віброекстрагування. Опубліковано близько 120 наукових праць.

Основні  праці

1.     Проектирование процессов и аппаратов пищевых производств. Под ред. В.Н.Стабникова. – Киев: Вища школа. Главное изд–во. 1982. – 199 с.

2.     Процессы и аппараты пищевых производств. Примеры и задачи. Учебное пособие. Под общей редакцией А.П.Николаева. – К.: Вища школа. 1992. – 232 с.

3.     Процеси і апарати харчових виробництв. Лабораторний практикум: Навч. посіб. / За ред.. проф. І.Ф.Малежика. – К.: НУХТ, 2006. – 224 с.

4.     Процеси і апарати харчових виробництв. Курсове проектування: Навч. посіб./За ред.. проф.. І.Ф.Малежика. – К.: НУХТ, 1012. – 548 с.

 

 

Буренков Микола Опанасович(1914–1979 р.р.)

Народився 14 травня 1914 року в
с. Царівщина, Балтайського району, Саратовської області (РФ).

1935–1940 р.р. – навчання в Одеському інституті інженерів водного транспорту за спеціальністю «Кораблебудування», інженер–кораблебудівник.

У квітні 1954 року на раді КТІХП достроково захистив кандидатську дисертацію за темою «Дослідження процесів фільтрування і екстрагування при вібрації».

У травні 1967 року на раді КТІХП захистив докторську дисертацію «Інтенсифікація технологічних процесів у харчовій промисловості за допомогою низькочастотних механічних коливань». 17.12.68 р. присвоєно вчене звання професора кафедри процесів і апаратів.

Помер 16.08.1979 року.

Основні праці

1.     Буренков Н.А. Интенсификация технологических процессов в пищевой промышленности при помощи низкочастотных колебаний. – К.: Техніка, 1969. – 200 с.

2.     Процеси і апарати харчових виробництв: Зб. задач / За ред.
В.М. Стабнікова. – К.: Вища шк., 1972. – 276 с.

3.     Процессы и аппараты пищевых производств: Лабораторный практикум / Под. ред. В. Н.Стабникова. – К.: Вища шк., 1971. – 198 с.

4.     Процеси і апарати харчових виробництв  / За ред. В.М. Стабнікова. – К.: Вища шк., 1975. – 376 с.

 

Зав’ялов Володимир Леонідович

(кафедра процесів і апаратів)

Народився 18 листопада 1956 р. у  м. Києві.         1974–1979 р.р. - навчання у Київському технологічному інституті харчової промисловості (КТІХП), за спеціальністю машини і апарати харчових виробництв, інженер–механік.

У 1988 р. захистив кандидатську дисертацію за темою “Інтенсификация процесса экстрагирования из  растительного сырья под действием низкочастотных механических колебаний”, Киев, КТИПП.

З 2011 р професор кафедри процесів і апаратів харчових виробництв.

Нагороджений почесними нагрудними знаками «Відмінник освіти України» (2007) та «Петро Могила» (2009), а також  має Подяку  Прем’єр Міністра України (2009) та подяку Голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації (2011).

Основний напрям наукових робіт: дослідження процесу віброекстрагування у харчовій та мікробіологічній промисловості, за яким підготовлено три кандидати технічних наук.

Опубліковано понад 130 наукових праць, у числі яких 12 патентів на винаходи, 13 свідоцтв на корисну модель та авторське свідоцтво СРСР на винахід.

Основні опубліковані праці:

1.            Завьялов В.Л. Исследование массообменных характеристик виброекстрактора при переработке растительного сырья и его отходов / В.Л. Завьялов, П.П. Лобода // Тепло– и массообменные процессы в пищевой промышленности: Сборник научных трудов. – Киев, 1990.–С. 138–146.

2.            Лобода П.П. Закономерности гидродинамики пульсирующих струй в виброекстракторах / П.П. Лобода, В.Л. Завьялов // Пищевая промышленность. – 1992. – Вып. 38. – С. 88–91.

3.            Зав’ялов В.Л. Математична модель зовнішнього масообміну періодичного віброекстрагування з рослинної сировини / В.Л. Зав’ялов, О.П. Лобок, Н.В. Попова, В.С.Бодров // Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій:зб. наук. праць / Одеська нац. акад. харч. технологій. – Одеса, 2008. Вип. 32. – С. 88–93.

4.            Зав’ялов В.Л. Дослідження структури реальних потоків в екстракторі колонного типу з вібруючою системою розділення фаз / В.Л. Зав’ялов, Ю.В. Запорожець, В.С.Бодров О.П. Лобок //  Вібрації в техніці та технологіях: Всеукраїнський науково–технічний журнал / Вінницький державний аграрний університет. – Вінниця, 2008. – №1 (50). – С. 59–63.

5. Зав’ялов В.Л. Дослідження процесу віброекстрагування із рослинної сировини та перспективи його використання в промисловості / Зав’ялов В.Л.  Бодров В.С., Запорожець Ю.В., Мисюра Т.Г., Попова Н.В., Деканський В.Є. // Харчова промисловість, НУХТ, Україна – № 12, 2012. – с. 260–268.

6. Зав’ялов В.Л. Дослідження процесу електроіскрового оброблення рослинної сировини при віброекстрагуванні / Зав’ялов В.Л., Запорожець Ю.В., Дашковський Ю.О // Вібрації в техніці та технологіях: Всеукраїнський науково–технічний журнал / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2011. – №1 (61). – с. 121–125.

7. Зав’ялов В.Л. Математичний опис процесу протитечійного транспортування твердої фази при  неперервному віброекстрагуванні / Зав’ялов В.Л., Бодров В.С., Мисюра Т.Г., Попова Н.В., Запорожець Ю.В. // Всеукраїнський науково–технічний журнал «Вібрації в техніці та технологіях». ВНАУ. – Вінниця, 2011. – №3 (63) – с. 102–107.

8. Зав’ялов В.Л. Процеси і апарати харчових виробництв. Підручник / Малежик І.Ф., Циганков П.С., Немирович П.М., Марценюк О.С., Бесараб О.С. та ін./ за ред. проф. І.Ф.Малежика. //Київ, РВЦ НУХТ, 2003,400 с. (гриф Міністерства освіти і науки України, лист №1/11–4304 від 26.12.02 р.).

9. Процеси і апарати харчових виробництв. Курсове проектування: Навч. посіб./За ред.. проф.. І.Ф.Малежика. – К.: НУХТ, 2012. – 548 с.

 

 

Кулінченко Віталій Романович

Народився 22 лютого 1939 р. у м. Умань Черкаської області (Україна).

У 1956 р вступив до Київського технологічного інституту харчової промисловості ім. А.І. Микояна і в 1962 р. закінчив механічний факультет названого інституту (нині Національний університет харчових технологій – НУХТ) за спеціальністю «Машини та апарати харчових виробництв», отримавши кваліфікацію інженера–механіка.

15 листопада 1974 р. захистив кандидатську дисертацію на вченій Раді КТІХП за темою «Исследование теплообмена при кипении сахарных растворов и утфелей в условиях естественной конвекции».

  27 вересня 1995 захистив докторську дисертацію на вченій Раді Українського державного університету харчових технологій на тему «Інтенсифікація процесів тепломасообміну в вакуум випарниках та кристалізаційних апаратах».

25 лютого 1999 р. вченою Радою Українського державного університету харчових технологій присвоєне вчене звання професора кафедри процесів і апаратів.

Має медаль «В память 1500 летия Киева»

Напрям наукової діяльності: тепломасообмін і гідродинаміка при кипінні бінарних і поліфазних суспензій органічного і неорганічного походження зі змінними теплофізичними параметрами в часі і просторі.

Автор понад 220 наукових праць, куди входять 14 авторських свідоцтв СРСР, патент України та 22 монографії, серед яких наукові видання, підручники та навчальні посібники, що включають всю необхідну навчальну літературу з дисципліни “Гідравліка та гідрогазодинаміка“.

Основні наукові публікації:

1. Кулинченко В.Р. Справочник по теплообменным расчетам.– К.: Техника, 1990.– 165 с.

2. Кулінченко В.Р., Мирончук В.Г. Випарювання і випарні  апарати  у розрахунках і конструюванні: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2006.– 392 с.

3. Кулінченко В.Р. Гідравліка, гідравлічні машини і гідропривід: Підручник. – К.: Фірма “ІНКОС”, 2006.– 616 с.

4. Матієга В.М., Кулінченко В.Р., Яхно О.М., Мотуз І.К. Лабораторний практикум. (Гідравліка, гідравлічні машини, гідро і пневмопривід та пневмоавтоматика): Навчальний посібник. – Чернівці: Зелена Буковина, 2007.–  442 с.

5. Кулінченко В.Р., Ломейко О.П. Лопатеві і гідроструминні багатофункціональні насосні установки. (Проектування, розрахунок і експлуатація): Навчальний посібник. – Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2011.– 260 с.

6. Кулинченко В.Р., Мирончук В.Г. Промышленная кристаллизация сахаристых веществ: Монография.– К.: НУХТ, 2012.– 426 с.

7.Кулінченко В.Р., Ломейко О.П. Термодинаміка. Аналіз дійсних термодинамічних циклів: Монографія Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2012.– 280 с.

8. Кулінченко В.Р., Шевченко О.Ю. та ін.. Гідроструминні та гідродинамічні системи керування: Наукове видання. – К.: Фенікс, 1013. – 352 с.

9. Кулінченко В.Р., Шевченко О.Ю. Теплопередача з елементами масообміну (теорія і практика процесу). Підручник. – К.: Фенікс, 1014.- 920 с.

 

 

Лобода Павло Петрович (1936-2000)

Народився 15 серпня1936, м. Чернігів, Україна

Закінчив механічний факультет Київського технологічного інституту харчової промисловості (КТІХП) у 1958 р., отримав диплом з відзнакою за спеціальністю інженер механік.

       У 1967 р. захистив кандидатську дисертацію “Исследование процесса массоотдачи от твердых тел. к жидкости в аппаратах с вибрирующими устройствами “

      У 1968 р. рішенням вченої ради УДУХТ отримав звання доцента кафедри процесів і апаратів харчових виробництв. У 1999 р. переведений на посаду профессора цієї ж кафедри.

     Напрям наукових досліджень: інтенсифікація технологічних процесів у системі рідина-тверде тіло на основі вібрацій з різним масштабним рівнем перемішування, масштабування технологічних процесів та розрахунок фундаментальних фізичних констант на основі універсального гідродинамічного профіля поширення струменя у суцільному середовищі. 

     Підготував 7 кандидатів технічних наук. Автор 170 наукових праць, серед яких 10 авторських свідоцтв СРСР та 5 патентів України на винаходи.

                       Основані публікації

1.                 Лобода П.П., Завьялов В.Л. Исследование гидродинамики виброэкстракторов/ Пищевая промышленность – 1987. – Вып. 33. – С 28_31.

2.                                Лобода П.П. Перспективи застосування універсальних просторово-часових співвідношень при інтенсифікації та масштабуванні технологічних процесів./Наукові прці УДУХТ.- 1993. - №1. – С. 60-64.

3 Лобода П.П. Масштабирование тепломассопереноса в технологических системах на основе обобщенных пространственно-временных соотношений./Пищевая промышленность. К.: НУХТ – 1993. Вып. 39. – С. 61-63

4. Лобода П.П. Розрахунок фундаментальних констант просторово-часового масштабування процесів./Харчова промисловість. К.: НУХТ. Вип. 43-44. – С.74-79.

5. Лобода П.П., Карлаш Ю.В. Інтенсифікація та масштабування процесів переносу у біореакторах: врахування мікро- і макроперемішування. Наукові праці УДУХТ. К.: УДУХТ. 1993. №1. – С.65-71.

6. Лобода П.П., Карлаш Ю.В. Особенности массопереноса в биореакторах при интенсификации и масштабировании процессов микробиологического синтеза. /Сб. науч. тр. АН СССР. – 1989.: Гидродинамика и процессы переноса в биореакторах, - С. 25-35.

7. Проектування процесів і апаратів харчових виробництв  (ісп.). За ред. проф. Стабнікова./ Кубинське видавництво навчальної літератури. 1991, 280 с.

 

 

Малежик Іван Федорович

Малежик Іван Федорович народився 30 вересня 1932 р. в селі Сошників Бориспільського району Київської області.

         В 1949 р. вступив, а в 1954 р. закінчив з відзнакою механічний факультет  Київського технологічного інституту харчової промисловості за спеціальністю «Машини та устаткування харчових підприємств».

         В 1961 р. в Київському політехнічному інституті захистив дисертацію на тему «Дослідження гідродинаміки і ефективності клапанних тарілок ректифікаційних апаратів» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

         У 1975 р. захистив дисертацію на тему «Інтенсифікація і моделювання брагоректифікаційних установок спиртової промисловості» на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю «Процеси і технологія харчових виробництв». Професор кафедри  процесів і апаратів з 1978 року.

         Наукові дослідження присвячені інтенсифікації масообмінних процесів у харчовій промисловості. Іван Федорович розробив і дослідив клапанні контактні пристрої для ректифікації установок спиртової промисловості. Розробив математичну модель процесу ректифікації багатокомпонентних систем в колонах ректифікаційних установок спиртової промисловості. Запропонував різні методи інтенсифікації процесу теплообміну в дефлегматорах ректифікаційних колон. Під його керівництвом виконані дослідження з розроблення науково–технічних основ сушіння плодів та овочів різними методами теплопідведення.

         Заслужений працівник вищої школи Української РСР (1980).

         Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1998).

         Академік Міжнародної академії комп’ютерних наук і систем (1993) та Української академії наук екологічних технологій (2000).

         Нагороджений чотирма медалями, почесним знаком «Відмінник вищої освіти СРСР» (1978), почесним знаком «Відмінник освіти України» (2000), почесною грамотою Вищої атестаційної комісії України (2005) та Київського міського голови (2005), почесним знаком «Петро Могила» (2012).

         Голова спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора технічних наук за спеціальністю «Процеси й обладнання харчових, мікробіологічних і фармацевтичних виробництв».

         Член редакційної колегії журналу «Наукові праці Національного університету харчових технологій».

      Має 335 наукових публікацій, підготував 5 докторів і 15 кандидатів технічних наук. Автор і редактор усіх видів навчальної літератури з дисципліни Процеси і апарати харчових виробництв.   

Друковані праці

1.     Малежик І. Ф. Процеси і апарати харчових виробництв. Лабораторний практикум : Навч. посіб. [Текст] / І. Ф. Малежик, В. Р. Кулінченко, О. П. Ніколаєв./ За ред І. Ф. Малежика. – К. : УДУХТ, 1977. – 276 с.

2.     Богданов В. Н. Справочное руководство по черчению / В. Н. Богданов, И. Ф. Малежик, А. П .Верхола. – М. : Машиностроение, 1989. – 864с.

3.     Малежик І. Ф. Внесок вчених НУХТ у розвиток науки про процеси   і     апарати харчових виробництв / І. Ф. Малежик, П. М. Немирович, О. С. Марценюк // Наук. пр. Нац. університет харч. технологій. – К. : НУХТ, 2002. – № 12. – С. 17–25.

4.     Процеси і апарати харчових виробництв : Підручник / За ред. проф. І. Ф. Малежика. – К. : НУХТ, 2003. – 400 с.

5.     Процеси і апарати харчових виробництв. : Лабораторний практикум : Навч. посіб. / За ред. І. Ф. Малежика. –К. : НУХТ, 2006. – 224 с.

6.     Дослідження кінетики процесу інфрачервоного сушіння і зберігання порошку яблучних вичавок / І. Ф. Малежик, І. В. Дубковецький, Т. Є. Веселовська, Ю. П. Луцик // Наук. пр. Одес. нац. акад. харч. технологій. – О. : ОНАХТ, 2007. – Вип. 31. Ч. ІІ. – С. 67–72.

7.     Дубковецький, І. В. Дослідження процесу конвективного зневоднення глоду/ І. В. Дубковецький, І. Ф. Малежик, Я. В. Євчук // Сучасні технології та обладнання харчових виробництв : Міжнар. наук.–техн. конф. – Т. : Терноп. НТУ ім.. Пулюя, 29–30 вересня 2011. – С. 34.

8.     Процеси і апарати харчових виробництв. Курсове проектування: Навч. посіб./ За ред.. проф.. І.Ф.Малежика. – К.: НУХТ, 1012. – 548 с.

 

 

Марценюк Олександр Степанович

Народився 25 березня 1940 р., с. Минів, Переяславський р–н, Хмельницької області УРСР.

1957–1963 р.р., – навчання у Київському технологічному інституті харчової промисловості (КТІХП), за спеціальністю машини та апарати харчових виробництв, інженер–механік.

1973 р. захистив кандидатську дисертацію за темою «Исследования эффективности и конструирование регулярных пластинчатых насадок для пленочных массообменных аппаратов  спиртовой промышленности», Киев, КТИПП.

У 2006 році на раді НУХТ захистив докторську дисертацію на тему «Науково–технічні основи інтенсифікації масообміну в газорідинних апаратах з регулярними насадками».

У 2008 р. присвоєно вчене звання професора кафедри процесів і апаратів харчових виробництв та технології консервування.

Нагороджений медаллю «В память 1500–летия Києва», 1983 г., знаком «Победитель социалистического соревнования 1977 года».

Автор понад 220 наукових праць за тематикою застосування та інтенсифікація сорбційних процесів у харчовій промисловості.

В коло наукових інтересів входять також питання зміни фізико-хімічних та структурних характеристик і показників води при її очищенні, дослідження процесів екстрагування та кавітації. Велика увага приділяється узагальненню результатів наукових досліджень та їх відображенню у підручниках і навчальних посібниках. До особистих уподобань відносяться збирання лісових грибів та використання лікарських рослин у гомеопатичних засобах.

Основні праці.

1. А.С.Марценюк, В.Н.Стабников. Пленочные тепло– и массообменные аппараты в пищевой промышленности. – М.: Легк. и пищ. пром–сть. 1981. – 160 с.

2. Проектирование процессов и аппаратов пищевых производств / Под ред. В.Н.Стабникова. – К.: Вища шк., 1982. – 199 с.

3. Марценюк О.С., Мельник Л.М. Процеси і апарати харчових виробництв: Підручник. – К.: НУХТ, 2011. – 407 с.

4. Марценюк А.С. Интенсификация массообмена в аппаратах с регулярными насадками. Капельно–пленочное течение жидкости. Lambert Academic Publishing, 2012. – 244 с.

5. Марценюк О.С., Дубінін О.О., Тахістова Г.О. Коливання в гетерогенних системах // Наук. праці НУХТ. – К.: НУХТ. – 2002. – №12 (Додаток). – 43 с.

6. Процеси і апарати харчових виробництв. Курсове проектування: Навч.посіб./За ред.. проф.. І.Ф.Малежика. – К.: НУХТ, 1012. – 548 с.

7. Массообменные противоточные насадочные аппараты./Под ред. д-ра техн. наук, проф. Марценюка А.С. – К.: Кондор-Издательство, 2014. – 372 с.

 

 

Мельник Людмила Миколаївна

12 жовтня 1956р., м. Пирятин Полтавської обл..

1974 – 1976 р.р. – Київський технологічний інститут харчової промисловості;

1976–1979р.р. – Пловдівський Вищий інститут харчової і смакової промисловості, Болгарія, інженер – технолог

Кандидатська дисертація: Разработка способов подготовки и регенерации этанола в производстве пектина, 1992 г., Киев, Владимирская, 68.

У 2006 р. Захистила докторську дисертацію на тему: Наукове обґрунтування і розробка технології адсорбційного очищення та зневоднення спиртових розчинів природними адсорбентами, Професор кафедри процесів і апаратів харчових виробництв з 2007 року.

Напрямок наукової діяльності: застосування адсорбційних процесів у харчових технологіях, за яким підготовлено три  кандидати технічних наук.

Двічі нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України.

Автор понад 290 наукових праць.

Основні праці:

1.     Домарецький В.А., Мельник Л.М. та інші. Технологія харчових продуктів (підручник, гриф МОНУ) – К.: Ви–во «Україна», 2010 – 564 с.

2.     Марценюк О.С., Мельник Л.М. Процеси і апарати харчових виробництв (підручник, гриф МОНУ). – К.:НУХТ, 2011. – 407 с.

3.     Процеси і апарати харчових виробництв. Лабораторний практикум: Навч. посіб. / За ред.. проф. І.Ф.Малежика. – К.: НУХТ, 2006. – 224 с.

4.     Процеси і апарати харчових виробництв. Курсове проектування: Навч. посіб./За ред.. проф.. І.Ф.Малежика. – К.: НУХТ, 1012. – 548 с.

 

5.     Sheiko T, Melnyk L. Utilization of shungite for improving quality and safety of Juices. The Annual Words Conference on Carbon, Clemson University, Clemson, South Carolina, USA, July 11–16, 2010. – p.16.

6.     Sheiko T, Melnyk L. Adsorption of ammonia nitrogen from water and of nitrate ions from vegetable juices by shungite. 4th International Conference on Carbons for Energy Storage “Ceser’11”, Vichy, France, 2011, p. 145

 

 

Немирович Петро Михайлович

Народився 27 вересня 1941 року в м. Прилуки Чернігівської області.

У 1958 р. вступив і в 1964 р. закінчив Київський технологічний інститут харчової промисловості (КТІХП) за спеціальністю «Технологія цукристих речовин».

У травні 1975 р. на раді КТІХП захистив дисертацію за темою «Дослідження впливу структури потоку рідини на ефективність роботи клапанних тарілок в умовах спиртового виробництва» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю «Процеси і технологія харчових виробництв».

У лютому 2007 року присвоєно вчене звання професора кафедри процесів і апаратів харчових виробництв та технології консервування.

За впровадження розробленої технології на цукрових заводах провінції Камагуей відзначений дипломом Академії наук Республіки Куба в 1991 р.

Має 120 наукових та науково–методичних публікацій, 23 навчально–методичні праці, 20 патентів України.

Основні праці:

1.     Процеси і апарати харчових виробництв: Підручник. /  І.Ф.Малежик, П.С.Циганков, П.М.Немирович та ін. – К.: НУХТ, 2003. – 400 с.

2.     Nemyrovych P., Martinez N. Procesos de purificacion del jugo en la industria azucarera:  – Univer. De Camaguey. – Cuba. – 1985. – 232 p.

3.     Кавітаційні пристрої в харчовій, переробній та фармацевтичній промисловості: Наукове видання / О.А. Литвиненко, О.І. Некоз,
П.М. Немирович, З. Кіндрат. – К.: РВЦ УДУХТ, 1999. – 87 с.

4.     Проектиране на апарати и уредби за хранително – вкусовата и биотехнологичната промишленост / Под ред. на В. Стабников и К. Коларов. – Пловдив.: Академі. издат. При ВСИ., 1998. – 352 с.

5.     Процеси і апарати харчових виробництв: Лабораторний практикум / За ред. І.Ф. Малежика. – К.: НУХТ., 2006. – 224 с.

6.                 Процеси і апарати харчових виробництв. Курсове проектування: Навч. посіб./За ред.. проф.. І.Ф.Малежика. – К.: НУХТ, 1012. – 548 с.

7. Процеси і апарати харчових виробництв. Приклади і задачі: Навч. посіб./ За ред.. проф.. І.Ф.Малежика. – К.: НУХТ, 2014. – 224 с.

 

 

Ніколаєв Олександр Павлович (1924–2008)

Народився 12 січня 1924 р. в м. Туапсе Краснодарського краю.

У 1949 р. закінчив Краснодарський інститут харчової промисловості за спеціальністю інженера–механіка харчової промисловості.

У 1957р. захистив у КТІХП кандидатську дисертацію на тему: «Исследование процесса перегонки смеси этиловый спирт–вода в одиночных трубах и многотрубной колонке» і отримав учений ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю процеси і апарати харчових виробництв.

У 1972р. захистив у КТІХП докторську дисертацію за темою «Розробка методів розрахунку і аналізу брагоректифікаційних апаратів стосовно задач їх оптимального проектування і експлуатації» за спеціальністю 05.175 — машини і апарати харчової промисловості у 1975 р. отримав звання професора кафедри процесів і апаратів.

Урядові нагороди: Ювілейні медалі «За доблестный труд», «В честь 1500–летия Киева», знак «Победитель соцсоревнования 1974 года».

Основні опубліковані праці:

1.     Николаев А.П. Оптимальное проектирование и эксплуатация брагоректификационных установок. –М.: Пищевая пром–ть 1975. – 153 с.

2.     Процеси і апарати харчових виробництв. Стабніков В.М. та ін. Навч. посібник – К.: Вища школа. 1975. – 376 с (розділи IV і XVIII).

3.     Процессы и аппараты пищевых производств. Примеры и задачи: учеб. пособие / А.П. Николаев, А.С. Марценюк, Л.В. Зоткина и др.; Под ред. А.П. Николаева. – К.: Вища школа, 1992. – 232 с.

4.     Проектирование процессов и аппаратов пищевых производств / Под ред. В.Н. Стабникова. – К.: Вища школа. 1982. – 199 с. (раздел VII – Установки для перегонки и ректификации).

5.     Стабников В.Н., Николаев А.П., Мандельштейн М.Л. Ректификация в пищевой промышленности. М.: Лег. и пищ. пром–ть, 1982. – 232 с.

 

 

Стабніков Всеволод Миколайович (1905–1991)

Народився 24 лютого 1905 р. в с. Чистюлька Алтайського краю у сім’ї службовців.

У 1922 р. за путівкою профспілки вступив до Томського Державного університету, на другому курсі перевівся у Томський індустріальний інститут, хіміко–технологічний факультет якого закінчив у 1928 р. за фахом інженера–хіміка по спеціальності хімічна технологія поживних речовин.

Після закінчення інституту навчався в аспірантурі, захистив  у Томському індустріальному інституті кандидатську дисертацію на тему: «Подавлення піни жирами в дріжджо–винокурному виробництві», отримав ступінь кандидата хімічних наук і в 1933 р. затверджений у званні доцента.

У 1940 р. у раді КТІХП захистив докторську дисертацію на тему: «Механізм процесу ректифікації  і норми проектування колон» і отримав звання професора кафедри обладнання харчових виробницті Воронежського хіміко–технологічного інституту.

У 1951 р. за конкурсом був обраний на посаду завідувача кафедри «Процесів і апаратів» Київського технологічного інституту харчової промисловості, яка тільки-но організовувалась і з цього часу вся наукова і педагогічна діяльність В.М.Стабнікова була пов’язана з цією кафедрою.

Нагороджений орденами та медалями СРСР та України. Заслужений працівник вищої школи УРСР, двічі лауреат державних премій України в галузі науки і техніки.

Засновник всесвітньо відомої наукової школи “Теорія та практика процесів масообміну у харчових виробництвах”. Пріоритетними були дослідження у галузі ректифікації етанолу, теоретичною базою яких була запропонована у 1937 р. теорія оновлення поверхні контакту фаз. Вперше у світовій практиці запропонував провальні тарілки для масообмінних колон, вперше у світовій практиці разом зі співробітниками кафедри випустив підручник з процесів і апаратів харчових виробництв, чим остаточно ствердив існування нової наукової дисципліни з такою ж назвою. Цей підручник разом з наступними виданнями відзначений  Державною премією України в галузі науки і техніки.

Впровадження наукових і практичних розробок співробітників кафедри та університету у спиртову галузь дозволило збільшити вихід ректифікованого спирту з 94…95 % від теоретично можливого до 97…98 %, у той час, як у зарубіжних країнах цей показник знаходиться на рівні 87…90 %, що також було відзначено Державною премією України (1998 р.).

Основні публікації:

1.     Стабников В.Н. Перегонка и ректификация этилового спирта. М.: Пищевая пром–ть. 1964. – 456 с. (два издания).

2.     Стабников В.Н.  Расчет и конструирование контактных устройств ректификационных и абсорбционных аппаратов. К.: Техника, 1970. – 208 с.

3.     Стабников В.Н., Ройтер И.М., Процюк Т.Б. Этиловый спирт. М.: Пищ. пром–ть., 1976. – 272 с.

4.     Стабников В.Н., Попов В.Д., Редько Ф.А. Процессы и аппараты пищевых производств. (Учебник для вузов). М.: Пищепромиздат, 1959. – 584 с. (Це перший у світовій практиці підручник з процесів і апаратів харчових виробництв. Перевидавався чотири рази. Був виданий також польською (двічі), німецькою і китайською мовами).

5.     Стабников В.Н., Николаев А.П., Мандельштейн М.Л. Ректификация в пищевой промышленности. М.: Лег. и пищ. пром–ть, 1982. – 232 с.

 

 

Шевченко Олександр Юхимович

Народився 12 серпня 1965 року в м. Києві.

У 1982 р. вступив до Київського технологічного інституту харчової промисловості, який закінчив у 1990 р. за спеціальністю «Машини і апарати харчових виробництв» та отримав кваліфікацію інженера–механіка.

У 1995 році захистив кандидатську дисертацію на тему « Дослідження і оптимізація робочих процесів обладнання для роботи з масивами склотари в лініях розливу». Атестат доцента по кафедрі технічної механіки і пакувальної техніки отримав у 2003 році.

Докторську дисертацію на тему «Наукові основи і апаратурне оформлення процесів довгострокового зберігання харчових продуктів» захистив у 2006 році в Національному університеті харчових технологій.

Атестат професора отримав у 2008 році.

З 2005 по 2008 роки працював на посаді завідувача кафедри інженерної графіки, а з 2008 року працюэ на посаді завідувача кафедри процесів і апаратів харчових виробництв. З 2011 року декан факультету хлібопекарських і кондитерських виробництв.

З 2007 року працює заступником голови спецради по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора технічних наук зі спеціальності 05.18.12 – Процеси і обладнання харчових, мікробіологічних і фармацевтичних виробництв, а з 2011 в спецраді зі спеціальності 05.18.13 – технологія консервованих і охолоджених харчових продуктів

Нагороджений Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, Київської міської організації профспілки працівників освіти і науки України, Комітету з питань науки і освіти Верховної ради України, Державного департаменту інтелектуальної власності.

Основний напрям наукових робіт: інтенсифікація процесів тепломасообміну в газорідинних системах на основі створення перехідних режимів.

Розроблена технологія видалення соків із ягід, фруктів і овочів без використання пресування дозволила підвищити на 20…25 % вихід виноградного сусла у виробництві шампанських вин, скоротити тривалість екстрагування соку із бурякової стружки на 10…15 %. За цикл робіт за темою “Інноваційні технології підвищення ефективності харчових виробництв“ (економічний ефект від впровадження результатів розробок у різні галузі виробництва склав понад 4,3 млрд. грн..) О.Ю.Шевченко разом з іншими науковцями НУХТ відзначений Державною премією України в галузі науки і техніки за 2012 рік.

Автор та співавтор 280 наукових публікацій, в тому числі 24 підручників, навчальних посібників та наукових монографій, 85 авторських свідоцтв СРСР та патентів України на винаходи.

Основні публікації:

1.    Біологічні та фізико–хімічні основи харчових технологій /Домарецький В.А., Шевченко О.Ю., Піддубний В.А., К.: Фенікс, 2011. – 704 с.

2.    Інтенсифікація тепломасообмінних процесів в харчових технологіях /Під ред.. А.І.Соколенка. Автори: Соколенко А.І., Мазуренко А.А., Шевченко О.Ю., Піддубний В.А., К: Фенікс, 2011. – 526с .

3. Сучасні технології забезпечення якості харчових продуктів у процесі їх тривалого зберігання / Сукманов В.О., Соколов С.А., Шевченко О.Ю., Піддубний В.А., Донецьк, Дондует, 2012. – 308с

4.КулінченкоВ.Р., Шевченко О.Ю.. та ін.. Гідроструминні та гідромеханічні системи керування: Наукове видання. – К.: Фенікс, 1013. – 352 с.  

5. Кулінченко В.Р., Шевченко О.Ю.  .Теплопередача з елементами масообміну (теорія і практика процесу). Підручник. – К.; Фенікс, 2014. – 920 с.